خلاصه مقالات پذیرفته شده

دبيرخانه دايمي همايش ICOPMAS، ضمن تشكر و قدرداني از كليه متخصصين و دانش پژوهاني كه نسبت به ارسال خلاصه مقاله اقدام نموده اند، به آگاهي مي رساند پيرو ارزيابي خلاصه مقالات دريافتي توسط اعضاي كميته علمي داخل و خارج از كشور، بدينوسيله مقالات منتخب بشرح ذيل اعلام مي گردد.

لذا از نويسندگان محترمي كه كد و عنوان خلاصه مقاله آنها در فهرست ذيل اعلام گرديده، تقاضا دارد اصل مقالات خود را از طريق پايگاه اينترنتي همايش در فرمت ارائه شده، حداكثر تا تاريخ 15/6/91 ارسال نمايند.

کد مقاله

عنوان فارسی

عنوان انگلیسی

691

بررسی تاثیر مقادیر مختلف پارامترهای هیدرودینامیکی موج بر روی ضریب عبورموج موج شکن شناور پانتونی با استفاده از مدلسازی عددی

Examining the effects of changing hydrodynamic parameters on the variation of wave transmission coefficient of pontoon type floating breakwaters by using numerical modeling

696

کاربرد دینامیک سیالات محاسباتی در مدلسازی تغییرات غلظت آلاینده ها با فرایند انتقال رسوب (مطالعه موردی تالاب شادگان)

Applied Modeling of Computational Fluid Dynamic for Eco-Lab concentration changes with sediment transport (Case Study Shadegan Lake)

710

 

Using a Two-Equation Turbulence Model to Study Irregular Wave Bottom Boundary Layers

716

نوسانات سریع دریای خزر و تغییر شکل مورفودینامیکی مصب رودخانه ها

Caspian rapid Sea level changing impact on rivers mouth morphodynamic

722

بررسی عددی الگوی جریان در اطراف آبشکن های متوالی چوگانی شکل با استفاده از دینامیک سیالات محاسباتی

Numerical Study of Flow Pattern around Hockey-Shaped Spur Dike with use of Computational Fluid Dynamic

727

 

Development 3D model of adaptation of the Azerbaijan coastal zone at the various levels of Caspian Sea

731

 

PRESENT SITUATION OF COASTAL STRUCTURES IN HORMOZGAN PROVINCE, IRAN

732

 

REHABILITATION OF EXISTING SEAWALL IN FUJAIRAH TO WITHSTAND CYLONE CONDITIONS

735

کاهش روانگرایی خاک های ماسه ای کم تراکم با بکارگیری میکروپایل در سازه های ساحلی،مطالعه موردی اسکله کوهستک

Using Micro piles for Liquefaction Mitigation in Low Compacted Sandy Soils for Onshore Structures , Case Study: Koohestak Fishery Harbor

744

بهبود مشخصات مکانیکی خاک های رسی نرم با استفاده از ژئوسینتتیک رسانا در شرایط آب خلیج فارس

The Improvement of Mechanical Properties for Soft Clayey Soils by Electrokinetic Geosynthetic ( EKG) in Persian Gulf Water Condition

748

 

El Niño and La Niña Effects on Weather Changes in Southeastern Iran Case Study: Chabahar

754

تغییرات شاخصهای بیوشیمیایی و هورمونی ماهی شانک زرد باله در مواجهه با آلودگی جیوه خلیج فارس

Serum Changes Induced by Mercury Pollution in Yellowfin Seabream in Persian Gulf

761

 

Modeling cross-shore sediment transport and beach profile evolution under wave and current combined flows for reflective beaches

763

مطالعه آزمایشگاهی ارتعاشات ناشی از جریان روی سیلندر انعطاف پذیر تحت اثر جریان عرضی یکنواخت

Experimental Study on FIV Dynamics of a Flexible Cylinder in Uniform Cross-Flow

767

شبیه سازی و صحت سنجی ریزش نفت در خلیج فارس با رجوع به حادثه خروج نفت از حوزه های نفتی کویت

Oil Spill Simulation and Validation in the Persian Gulf with Special Reference to the Oil Field of Kuwait

773

بررسی آزمایشگاهی و عددی ضرایب تمرکز تنش (SCF) هندسی در اتصالات لوله ای KT تقویت شده با سخت کننده های حلقوی داخلی در سازه های فراساحلی

Experimental and Numerical Investigation of Geometric SCFs in Internally Ring-Stiffened Tubular KT-Joints of Offshore Structures

777

تبادل دیتا از طریق باند HF

HF Data Communications

782

بررسي روشهاي تحليل و طراحي سازه‌هاي سلولي

Analysis and Design of Cellular Sheet Pile Structures

783

اصلاح و بهسازي خاك نواحي استحصالي و پي‌هاي سست به‌روش تراكمي شناور لرزه‌اي

Soil Improvement of Reclaimed Land and Weak Foundations by Vibroflotation

787

سنجش اثربخشی حرا کاری پهنه گلی بندر ماهشهر با هدف بهسازی فضای منطقه کرانه ای

Effectiveness Assessment of grey mangrove plantation in Imam Khomeini port mudflat to improve shore area

795

تحلیل و بررسی الگوی باد سواحل شمالی خلیج فارس بر اساس بادهای نظامند، نسیم دریا و نسیم خشکی

Survey and analysis of wind pattern over the Persian Gulf north coast based on systematic wind, sea and land breezes

799

شناسایی، طبقه بندی و کدبندی بیوتوپ های (Biotope) نوار جنوبی سواحل دریای خزر- استان مازندران (منطقة نوشهر- بابلسر)، بر اساس مدل طبقه بندی استاندارد اکولوژیک ساحلی – دریایی (CMECS)، با بکارگیری سامانه اطّلاعات جغرافیایی (GIS)

Identification, classification and coding of Biotope southern strip of the Caspian Sea coast-Mazandaran province (Region Nowshahr-Babolsar), based on Coastal-Marine Ecological Classification Standard (CMECS), Using geographical information system (GIS)

800

طبقه بندی استاندارد اکولوژیک سواحل استان مازندران (محدوده نوشهرتا بابلسر) در جنوب دریای خزر بر اساس مدل طبقه بندی استاندارد اکولوژیکی مناطق ساحلی – دریایی (CMECS)، با بکارگیری (GIS)

Standard Classification of Coastal Ecological Mazandaran province (range Nowshar-Babolsar) Classification based on Ecological Standards in the southern Caspian Sea Coastal-Marine areas (CMECS), Using (GIS)

804

پیش بینی پایداری موج شکن سکویی شکل پذیر با استفاده از SANN

Stability prediction of reshaped berm breakwater using SANN

805

شبیه سازی شکست شیرجه ای امواج

Simulation of Plunging Breaking Waves

808

ارزیابی زیست محیطی احداث پایه های پل خلیج فارس در جنوب کشور

The environment assessment of Persian Gulf bridge piers construction in Khuran Strait

810

ارائه مقررات زیست محیطی در حین اجرا، بهره برداری و پایش مارینا(تفرج گاه ساحلی) در سواحل جنوبی کشور

The investigation of pollutions due to Marina construction and operation in southern coasts of Iran and the solutions

819

انتقال مرجان هاي واقع در محدوده طرح توسعه اسكله شهيد بهشتي چابهار

Relocation of corals located in limit of development plan of Shahid Beheshti port

821

ملاحظات پیرامون طراحی ژئوتکنیکی موج‌شکن‌های ترکیبی: مطالعه موردی

Geotechnical Design of Composite Breakwaters: A Case Study

833

الگوهاي برآورد متوسط رطوبت نسبی روزانه در نواحی سواحلی ايران

Estimating average daily relative humidity patterns in Iranian coastal regions

836

بررسي ساختاري تالاب بين المللي گميشان بر اساس سيستم استاندارد طبقه بندي ساحلي و دريايي

Structural Survey of Gomishan International lagoon Using Coastal and Marine Ecological Classification Standard

838

طرح بهینه سکوی ثابت دریایی با استفاده از محاسبات تقریبی جهت برآورد پاسخ نیروهای دینامیکی

optimum design of fixed offshore structure using approximate methods for prediction of dynamic forces

843

انبار داده های دریایی و بهره برداری از آن در شبکه عصبی مدیریت دریایی

Maritime data warehouse and used in the neural network of maritime management

848

ارائه روش مدیریت آب توازن کشتی در خلیج فارس با استفاده از روش FUZZY TOPSIS

Providing an Environmental model for ballast water management in Persian Gulf With the review on Fuzzy TOPSIS model

849

ارزیابی تعدادی از آیین نامه های موجود در زمینه طراحی کانالهای دسترسی - مطالعه موردی بندر شهید رجایی

Assessment of available manuals in design of approach channel - Case study : Shahid Rajaee Port

850

بررسی آزمایشگاهی تاثیر درجات آزادی انتقالی خطوط لوله زیر دریایی بر فرآیند آبشستگی تحت اثر جریان ماندگار

Experimental study of the effect of degrees of freedom on scour process in submarine pipelines due to steady current

851

بررسي تهديدات بر روي سرويس هاي كنترل ترافيك دريايي(VTS) و مديريت پدافند غير عامل در برابر اين تهديدات

Threats against Vessels Traffic Services (VTS) & Passive Defense Management against Them

858

چالش هاي اجراي دايك ژئوتيوب

Construction Challenges of Geotube dikes

859

پايش تغييرات نواحی ساحلی با استفاده از ادغام اطلاعات‌ماهواره‌اي

Land Change Detection For Coastal Area Using Satellite Data Fusion

860

ارائه رویکردی فازی از MCDMجهت تجزیه و تحلیل مشکلات مدیریت یکپارچه نواحی ساحلی(مورد مطالعه: 4 شهر ساحلی استان مازندران)

Fuzzy MCDM approach for analysis of integrated coastal zone management problems (Case Study: 4 coastal city of Mazandaran province)

866

آنالیز احتمالاتی همزمان موج، خیزآب و سطوح جزر و مدی با استفاده از تکنیک مونت کارلو

ENHANCED MONTE CARLO JOINT PROBABILITY ANALYSIS OF COMBINED TIDE, STORM SURGE AND WAVE HEIGHT

870

بررسي روند توليد شمع‌هاي سانتريفوژ و مزاياي كاربرد آن در احداث اسكله هاي شمع و عرشه

Production process assessment of centrifuge piles and their usage advantages in construction of pile and deck jetties

872

سیستم وتینگ در بازرسی کشتی ها و تاثیر آن بر ایمنی حمل و نقل دریایی

Ship's Vetting and It's Effect on Safety of Sea Transportation

874

مدلسازی عددی 2- بعدی انتقال و پخش آلودگی با روش تفاضلات محدود بصورت صریح (Explicit) در محیط دریا

2-D Numerical Modeling of Pollution Advection & Diffusion Using Finite Difference Method by Explicit Procedure in Sea

876

تا ثیر سنجی پارامتر های موثر بر آبشستگی در پای سازه های ساحلی با استفاده از برنامه ریزی ژنتیک

Determination of the most effective parameters on scour depth at coastal structures using genetic programming (GP

881

مدلسازی عددی 1- بعدی جریان و آلودگی در کانال با روش تفاضلات محدود و با مدل Uncoupled

1-D Numerical Modeling of Flow & Pollution in Channel by Finite Difference Method & With Uncoupled Model

886

روشهای افزایش پایداری موج شکن های سکویی بر اساس نتایج مدل فیزیکی، مطالعه موردی: موج شکن شهید بهشتی چابهار

Increasing Of Berm Breakwater Stability Based 2D and 3D Physical Modeling Tests Results: Case Study of Shahid Beheshti Breakwater

887

ارزیابی و اصلاح مدل تخمین عمر مفید ارائه شده توسط fib برای شرایط محیطی و مصالح خلیج فارس

Evaluation and Modification of the fib Service-Life Design Model for the Persian Gulf Region

889

 

Investigation and Comparison of Persian Gulf Currents by field and satellite data

890

 

Numerical Analysis of the Stability of Breakwaters Armor Units due to Sea Wave Attack

905

برسی وضعیت كنترل و بازرسی فنی و ایمنی کشتی های خارجی در بنادر ایران

evaluating port state control effectiveness in Iranian seaports

907

مقایسه عملکرد بتن های توانمند سه جزئي و دوجزئی جهت ساخت سازه هاي بندري در شرايط محيطي خليج فارس

Comparison of high performance ternary and binary concretes for Construction of Marine Structures in the Persian Gulf Environment

908

مطالعه پارامتریک رفتار لرزه ای شمع ها با در نظر گرفتن گسترش جانبی در خاکهای چند لایه

Parametric study of seismic behavior of piles with consideration of lateral spreading in layered soils

912

 

Numerical Investigation Of The Performance Of Catamaran Floating Breakwaters

915

عوامل موثر در ارتقاء ایمنی دریانوردی در شناورهای غیر کنوانسیونی

Factors in improving the safety of navigation in non-convention vessels

917

پهنه بندی اسیب پذیری نوار ساحلی سیستان و بلوچستان بر اساس کانون های تهدید کننده

Zoning of Coastal Area Vulnerability of Sistan and Baluchistan Province Based on Threatening Centers

919

آشنایی با سیستم ناوبری دریایی و راهنمایی و ارزیابی عناصر اصلی آن در عملیاتهای دریایی

Familiarity with Marine Navigation and Piloting System and Assessment of Its Main Components in Marine Operations

920

بررسی تاثیر احداث جتی های طویل بر روی تغییرات خط ساحلی (مطالعه موردی سواحل شرقی بندرعباس)

THE EFFECT OF LONG JETTIES ON SHORELINE EVOLUTION (CASE STADY: EASTERN COAST OF BANDAR ABBAS

927

بررسی امکان تشکیل تیم کامل و مستقل جستجو و نجات دریایی در محدوده خلیج فارس از طرف جمهوری اسلامی ایران، به عنوان مهمترین کشور حاشیه خلیج فارس

Review of Possibility of establishing a complete and independent maritime search and rescue team in the Persian Gulf from I.R.IRAN, as the most important country in the Persian Gulf

934

بررسی پدیده کشند قرمز در خلیج فارس و دریای عمان با نرم افزار یک بعدی PROBE

Research on Red Tide in Persian Gulf and Oman Sea using one dimensional model PROBE

938

مدلسازی انتشار سونامی ناشی از زلزله در منطقه غربی فرورانش مکران با استفاده از مایک ۲۱

Modeling Tsunami Propagation Generated By earthquake In The Western Makran Subduction Zone Using Mike 21

943

تحلیل شبه استاتیکی سیستم مهاربندی سکوهای حفاری نیمه شناور

Quasi Static Analysis of Semi-Submersible Drilling Platforms Mooring System

946

 

Three dimensional hydrodynamic modeling of the Caspian Sea

947

ارزیابی روش ترکیبی همگون سازی فیلتر گروهی کالمن و مدل رگرسیون بردار پشتیبان در پیش بینی امواج

Evaluating a Coupled Ensemble Kalman Filter Assimilation Method and Support Vector Regression Model in Wave Prediction

948

بررسی آسیب پذیری لرزهای اسکله‌های شمعوعرشه با استفاده از منحنی‌های شکنندگی

Seismic Vulnerability Assessment of Pile-Supported Wharves Using Fragility Curves

949

تشخیص پارامترهای مودال سکوی دریایی از روی داده های خروجی با استفاده از روش تجزیه حوزه ی فرکانسی

Modal Identification of Jacket Platform using Frequency Domain Decomposition

950

مدل سازی مشخصات امواج در کل محدوده دریای خزر با استفاده از مدل عددی SWAN

Simulation of wave characteristics in Caspian Sea using SWAN

952

آنالیز اندرکنش امواج و جریان با رایزرسکوی دریایی به روش مودال

Analysis of Wave-Current Interaction with Marine Risers using Modal Approach

957

کاهش تغیر شکل لرزه ای دیوار های ساحلی مهار شده با استفاده از تراکم خاک پشت آنها

Mitigation of Seismic Deformation of Anchored Quay Walls By Means of Backfill Compaction

960

توسعه و صحت سنجی سیستم پیش بینی امواج در خلیج فارس

Developing and Verifying the Iranian Wave Forecasting System in Persian Gulf

965

تأثير توزیع دقیق و تقریبی طیف میانگین شرطی در برآورد پاسخ احتمالاتی سازه ها - مطالعه موردی سکوی SPD2

The Effect of Exact and Approximate Distribution of Conditional Spectrum in Probabilistic Estimation of Structural Demands - Case study platform SPD2

966

بررسي نحوه تشكيل و توسعه ريپل ها در بستر کانال هاي ناوبري (مطالعه موردي كانال ناوبري بندر سجافي در رودخانه زهره)

Evaluation of generation and development of bed ripples in navigation channels (case study of Sajafi port navigation channel at zohre river

969

شبیه سازی امواج سونامی و برهمکنش آنها با ساحل برمبنای مدل هیدرودینامیک ذرات هموار

Tsunami Generation and Beach Interaction Simulation according to Sub-Particle Hydrodynamics

974

خارج سازی مغروقه های ایران در خورموسی

Khure Musa Wreck Removal Project

976

بررسی تاثیر ارتفاع تاج در میزان انتقال و عبور امواج از موج شکن شناور با استفاده از روش SPH

The study of the Influence of crest Height on Amount of Waves transmission over the Floating Breakwater Through SPH method

984

بررسی غلظت فلزات سنگین(نیکل و وانادیوم)درآب و رسوبات سطحی زون ساحلی جزیره لاوان در خلیج فارس

A Survey Of Heavy Metals(nickel, vanadium) Concentration In Waters And The Upper Sediment Layers Of Lavan Island Coasts In Persian Gulf

987

 

Numerical Modeling of Material Dumping During Break Water Construction Using SPH

992

بررسی صفات زیستی و عوامل تهدید کننده لاک پشت های دریایی منقار عقابی (Hawksbill turtle ) در جزیره کیش

The investigation of biological aspect and threat factors hawksbill turtle in kish island

993

امكانسنجي فني و اقتصادي احداث نيروگاه جزر و مد در سواحل جنوبي ايران (مطالعه موردي بندر ماهشهر)

Technical and economic feasibility study installing of tidal power plant construction on the southern coast of Iran (Case Study Mahshahr)

994

بررسی ارتباط ژنتیکی لاک پشت های منقار عقابی خلیج فارس (جزیره قشم) با لاک پشت های منقار عقابی سایر نقاط دنیا

Phylogenetic of hawksbill turtle in persian gulf (queshm island) with hawksbill turtles in the world

996

 

Nonlinear Response Analysis of Offshore Piles Using Endurance Time Method

999

شبیه سازی عددی جریان اطراف سیلندر دایره ای به روش SPH

Numerical Simulation of Flow around a Circular Cylinder Using SPH

1003

کاربرد ارزیابی سیستماتیک ایمنی (FSA) در مدیریت ایمنی و حفاظت دریایی

The Application of Formal Safety Assessment in Maritime Safety and Environmental Protection Management

1011

تاثیر صفحات HEAVE بر روی رفتار هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور امیرکبیر

Effect of HEAVE plates on the dynamic response of Amirkabir semi-submersible platform

1015

طراحی سکو های فراساحلی ثابت در برابر انفجار

Design of Fixed Offshore Platforms against Explosion

1020

شبیه سازی عددی اندرکنش شمع-خاک-شمع در گروه شمع های مایل

Pile-Soil-Pile Interaction In Pile Groups With Batter Piles Through Numerical Simulation

1022

شبیه سازی عددی بررسی اثر سرعت جریان و زبری لوله بر جريان پایدار اطراف خط لوله واقع بر بستر صلب

Numerical Study of Pipe Roughness and Current Velocity Effects in Steady Current under Offshore Pipelines

1038

معادله خط ساحلي با توجه به تغيير فاصله موج شكن مستغرق نفوذ ناپذير ازساحل

SURVEY OF SHORELINE VARIATION BASED OF THE DISTANCE FROM THE SUBMERGED BREAKWATER

1040

 

Limitation between linear and nonlinear models for surge motion of TLP

1041

 

Stability Analysis of the Numerical Solution of Nonlinear Differential Equation of TLP

1042

بررسی ایمنی المانهای مختلف سکوی جاکتی در اثر افزایش تراز آب بدلیل پدیده گرم شدن

Water Level Rise and Evaluation of Structural Elements of Offshore Jacket Structure

1049

انتخاب بهترین مکان احداث اسکله نفتی در شهرستان بوشهر با استفاده از روش تحلیل شبکه ای

Choosing the Best Site for Oil jetty Constructing in Boushehr Township Through Analytical Network Process (ANP) Method

1051

برآورد خطا و اصلاح امواج شبیه‌سازی شده در خلیج فارس برای شرایط اقلیمی متفاوت

Error prediction and correction of the simulated wave data at the Persian Gulf for different climatic conditions

1053

 

A parametric study on the combined loads of offshore pipelines during S-lay method with Finite element method

1055

عیب یابی خطوط لوله دهانه آزاد زیردریایی بر اساس تبدیل موجک تحت بارهای محیطی وارده

Subsea free span pipeline damage detection based on wavelet transform under environmental load

1067

بررسی اثرات زیست محیطی احداث و لایروبی آبراهه‌ها به منظور احیاء تالاب انزلی

Investigation on the Environmental Effects of Dredging of anzali International Wetland

1069

تاثیر جریانات ناشی از امواج بر بنادر احداث شده در محدوده سواحل خلیجی کوچک

The effects of wave induced currents on harbors located in the vicinity of small bay beaches

1078

تدقیق ضریب تصحیح معادله پیش بینی زمان ترک خوردن پوشش بتن مسلح تحت اثر خوردگی میلگرد

Scrutinizing Of Modified Coefficient For Cover Cracking Time Equation Due To Reinforcement Corrosion

1079

سنجش و تحلیل آلاینده‌های هوا در بندر امام خمینی (ره)

Sampling and Analysis of Air Pollutants in Imam Khomeini Port

1080

سنجش و تحلیل آلاینده‌های هوا در بندر شهید رجایی

Air pollution sampling and analysis in Shahid Rajee port

1083

امنیت زیستی و بررسی منشاء آلودگی¬های زیست محیطی خلیج فارس و راهکارهای مقابله با این گونه تهدیدات با استفاده از مدیریت یکچارچه مناطق ساحلی

Biosecurity and environmental sources of contamination ¬ Persian Gulf And strategies to deal with such threats, using a coordinated management of coastal areas

1089

کارآمدی راهکارهای مختلف کاهش فرورفت موج‌شکن توده‌سنگی در بسترهای سست

Efficiency of Different Methods to Reduce Breakwater Aggregate Penetration into Soft Seabed

1096

بررسی اثر کربناتاسیون در تغییر مشخصات فیزیکی بتنهای حاوی دوده سیلیس

The assessment of carbonation effect on physical characteristics of concretes containing silicafume

1097

 

Performance-based assessment of offshore jacket platform subjected to irregular waves using Incremental Wave Analysis

1101

ارائه یک الگو برای جانمایی و چیدمان داخلی بنادر مطالعه موردی یک بندرفرضی

Presentation of Interior Layout Model of Port – case study, a presumptive port

1111

تاثیرتخلیه پساب دستگاه های آب شیرین کن جزیره کیش بر ماکرو بنتوزهای محدوده تحت اثر پساب

The effect of effluents of desalination palnts on macroinvertebrates in kish Island

1112

طراحي روبات ماهی با بهره‌گيري از نتايج مطالعات تجربي ماهیان زنده جهت انجام بازرسی و نگهداری خطوط لوله در بستر دریا

Robot fish developed by using results of experimental studies of live fish for inspection and maintenance of pipelines on the seabed

1115

سر و صداي ناشي از كشتيهاي بزرگ و تاثيرات مخرب آن بر محيط زيست دريايي

Shipping Noise and Adverse Impacts on Marine Environment

1119

شبیه سازی گسته پیشامد بندر شهید رجایی و بهبود سیستم خدمت رسانی آن

Discrete event simulation of Shaheed Rajaie terminal and improving of its service system

1123

بررسی میزان و نحوه پراکنش عناصر سرب(Pb)، روی(Zn) و کروم(Cr) در اسکله های شهید بهشتی و شهید کلانتری چابهار واقع در جنوب شرق ایران

An Evaluation of Lead(Pb), Zinc(Zn) and Chromium’s(Cr) rate and distribution in Shahid Beheshti and Shahid Kalantari ports of Chabahar located in the South East of Iran

1124

بررسی مقایسه ای سکوهای ثابت فلزی با شمع های پیرامونی در برابر شمع های پایه ای

Comparative Study of Jacket Structures with Skirted Piles vs. Piles through Legs

1125

ارزیابی سطح عملکرد اسکله دلفینی بندرخلیج فارس

performance level Assessment of dolphin pier in persian Gulf port

1133

 

Effect of the concrete strength on the concrete-steel bond in concrete filled steel tubes

1135

ارزیابی اثرات زیست محیطی عملیات حفر چاه -منطقه مورد مطالعه: بوشهر ، جزیره فارسی

Environmental Impact Assessment (EIA) for a Well Drilling Program

1139

 

Effect of corrosion on load carrying capacity and buckling behavior of locally corroded offshore tubular members

1140

بررسي تاثير تغيير اقليم بر روند بلند مدت انتقال رسو ب معلق در حوضه آبريز درياچه اروميه

The effects of climate change on long-term trend of suspended sediment in Urmia lake basin

1145

بررسی دو روش تئوری بوزینسک وشیب ملایم در ارزیابی آرامش حوضچه بندر (مطالعه موردی بندر سوزا طرح توسعه بنادر چندمنظوره کوچک)

Evaluation of Two Methods Boussinesq Theory and Mild Slope Equation in the Calmness of the Port Basin (Case Study: Souza Port, Small Multi-Purpose Port Development Project)

1146

بررسی الگوی انتقال رسوب در مصب‌ها تحت تاثیر امواج با استفاده از مدل عددی

Numerical investigation of effect of wave parameters on sediment transport at inlets

1147

 

feasibility assessment of offshore wind turbine installation in persian gulf

1151

تخمین عمق گیرداری شمع سکوی ثابت دریایی با روش عددی

Assessment of Cantilever Length for Fixed Offshore Platforms Piles with Numerical Method

1153

مطالعات اقلیم امواج 28 ساله در استان هرمزگان

A 28 Year Wave Climatology Study in Hormozgan Province

1154

 

Probable Level of Inundation of Failaka Island in the Kuwaiti territorial water due to Different Sea Level Rise Scenarios

1159

ساخت بتن پودری واکنش پذیر با استفاده از مصالح موجود در کشور جهت استفاده در محیط های مهاجم خورنده

Producing Reactive Powder Concrete Using Existing Materials in Iran for Corrosive Ambient Usage

1172

بررسی اثر آلودگی فلزات سنگین ناشی از فعالیتهای نفتی درخلیج فارس بر روی رسوبات کربناته بستر دریا

Effects of heavy metals pollution by oil activities on the seabed carbonate sediments of the Persian Gulf

1181

مديريت ايمني دريايي با بهبود عملکرد دستگاه ارسال کننده موقعیت اضطراری رادیویی در دریا

Maritime Safety by Improvement of EPIRBs Performance at Sea

1182

 

Combination of Large-scale and Local Shoreline Change Models for Hormozgan Coastline at the Northern Persian Gulf

1183

مشخصات فنی خاک های خود متراکم و کاربرد آن در سازه های دریایی

Specification of Self-Compacted Soil and Application in Marine Structures

1186

درآمدی برمخاطرات طبيعي مناطق ساحلي و نقش آنها درتوسعه پايدارسواحل(با تاکیدبرسواحل ایران)

An Introduction to natural Hazards at coastal regions and their role on coastal sustainable development (with Emphases on Iranian Beaches)

1192

بررسی آزمایشگاهی تأثیر پارامترهای موج بر تغییر شکل دیوار ساحلی سکویی شکل پذیر تحت امواج نامنظم دریا

Experimental investigation of wave parameters effect on reshaping of the berm reshaped seawall under irregular wave attack

1194

 

The need for revising methods for investigation of maritime casualties’ statistics in order to develop a marine policy

1195

روش شناسی انجام مطالعات شناخت پتانسیل‌ها و بازار در ارتقاء بنادر کوچک (مورد مطالعاتی بندر شیوء)

Methodology of Market Potentials Studies in the Promotion of Small Ports(Case study:Shiyo Port)

1197

ارتعاشات ناشي از پديده گردابه افشاني در سيلندر استوانه اي تحت اثر جريان تركيبي يكطرفه- نوساني

Vortex Induced Vibrations (VIV) for a Cylinder Exposed to Combined Steady-Oscillatory Flow

1199

 

Numerical Study on Resistance of a Bulk Carrier Vessel using CFD method

1201

مطالعه غلظت بنزو(b)فلورانتن، بنزو(k)فلورانتن، بنزو(a)آنتراسن و بنزو(a)پایرن در رسوبات شمال خلیج فارس(بوشهر)

A Study of Benzo[b]fluoranthene, Benzo[k]fluoranthene, Benzo[a]anthracene and Benzo[a]pyrene Concentration in Sediment of North Persian Gulf(Bushehr)

1204

ارزیابی حساسیت فیزیکی نوار ساحلی استان مازندران بر اساس شاخص حساسیت زیست محیطی(ESI)

Evaluation of phisical sensitivity of Mazandaran coastline based on ESI

1211

 

Fixed Floating Breakwater Response to Waves Action Using Simplified Analytical Model

1212

بررسي مكانيزم رسوبگذاري در شاخابه جزر و مدي بندر تياب

Evaluation of Sedimentation Mechanism in Tiyab Port Tidal Inlet

1214

بررسی تاثیر افزایش تراز آب دریا بر پیشروی شوری در یک آبخوان آزاد ساحلی

Effect of Sea Level Rise on Saltwater Intrusion in an Unconfined Coastal Aquifer

1217

 

Potential Use of Geopolymers in Marine Structures

1218

كنترل كيفي داده‌هاي هواشناسي و اقيانوس شناسي داده‌هاي بويه موج‌نگار آستارا در آب عميق

Quality Control of the Astara Wave Measurement Buoy Data in Deep Water

1230

 

Dynamic Coupled Analysis Semi-Submersible Platform: case stauy Iran – Amirkabir

1253

 

Berth allocation in container ports: A Particle Swarm Optimization based approach

1256

کاهش خسارت آلودگي حاصل از نشت نفت با تعیین چیدمان بهینه یدک‌کش‌های پاک‌سازی نفت در دو منطقه جزیره خارگ و بندرعسلویه

Minimizing the oil spill damage using optimum arrangement of oil cleaning vessels in the Kharg Island and Asaluye SBM

1260

تحلیل ديناميک یک شناور و محموله مغروق متصل با کابل تحت تاثير امواج نامنظم

Effect of Irregular Waves on Dynamic Analysis of a Ship and a Submerged Payload Jointed With Cables

1262

کاوش‌های ژئوتکنیکی کم‌هزینه و سریع بکارگیری شده در پروژه بنادر چندمنظوره

Low-cost and Quick Geotechnical Investigations used in Multi-functional Ports project

1274

 

Pipeline Upheaval buckling in clayey trench using numerical analysis

1279

بررسی رفتار اسکله های شمع و عرشه احداث شده بر روی بستر شیب دار

Behavior of Deck and Pile quays constructed on inclined seabed

1289

ارزیابی مدل های جهانی جزر و مد در دریای عمان و خلیج فارس

Evaluation of Global Ocean Tide Models in the Persian Gulf and Oman Sea

1301

پهنه بندی کاربری اراضی ساحلی در حوزه ی گردشگری با رویکرد توسعه ی پایدار

Coastal land use zoning in the area of tourism based on sustainable development approach

1306

تاثیر تغییرات تراز آب دریای خزر بر رسوبگذاری در بندر نوشهر

Effect of Caspian Sea Water Level Changes on Nowshahr Harbor Sedimentation

1308

شبیه سازی عددی تاثیر جریانات زیر سطحی بر نحوه گسترش پدیده کشند قرمز در خلیج فارس

Numerical Simulation of inflow effect on the Red Tide distribution in the Persian Gulf

1313

اکوسیستم دریای خزر و عوامل تخریب کننده آن

Caspian sea 's ecosystem and it’s destruction factors

1318

بررسی بیولوژی بارناکل ها و روش های جدید پوشش های ضد رسوب دریایی

Study of Barnacles Biology and Investigation of Novel Marine Antifouling Coating

1321

مطالعه آزمایشگاهی استوانه های یکنواخت در آرایش دوتایی (پشت هم)

Experimental study of uniform cylinders in tandem arrangement

1322

بررسی پایداری دیوارهای ساحلی بتنی در برابر زلزله

Stability Analysis of Concrete Seawalls against Earthquake Forces

1326

بررسی و امکان سنجی استحصال توان موج در آبهای شمال و جنوب ایران

Investigation and Feasibility Study of Extracting Wave Power in Northern and Southern Sea Waters of Iran

1327

بررسی آلودگی در سواحل قشم و اثرات زیست محیطی کارخانه آهن اسفنجی

An Investigation On Pollution In Coastal Area Of Qeshm Island And Environmental Impact Of HBI

1331

آمايش زيست محيطي حوضه ساحلي رامسر

Land use planning of Ramsar Coastal Basin

1332

مدلسازی پخش آلودگی ناشی از پساب کارخانجات آب‌‌شیرین کن در دریا

Modelling pollutant dispersion due to desalination plants brine discharge in to the sea

1333

کاربرد سیستم خبره مرکب جهت بازرسی و سلامت سنجی بدنه شناور بر مبنای تشخیص سیگنال صوتی-الکترومغناطیسی

Hybrid Expert System for Hull Inspection and Condition Monitoring Based On Electromagnetic - Acoustic Signal Identification

1336

بررسی آب‌گرفتگی خلیج چابهار در اثر سونامی ناحيۀ فرورو مكران

INVESTIGATION OF CHABAHAR BAY INUNDATION ASSOCIATED WITH TSUNAMI OF MAKRAN SUBDUCTION ZONE

1342

بررسی تغییرات خط ساحلی دریای خزر در محدوده بندر امیرآباد

Investigation of Caspian Sea shore line changes in Amirabad port costal zones

1343

تعيين كاربري مطلوب در پهنه کشاورزی در مطالعات مديريت يكپارچه مناطق ساحلي کشور (نمونه موردی استان گيلان )

Determining Desirable Agricultural Land use In Iran’s Integrated Coastal Zone Management Studies (Gilan Case Study)

1344

 

Simulation of wave breaking by SPH method with turbulence modeling

1345

استفاده از کشتیهای مغروق به عنوان زیستگاه های مصنوعی؛ فرصت یا چالش

Shipwreck as Artificial Reef; Opportunity or Challenge

1346

تاثیر عیار سیمان بر عملکرد بتن در محیط های خورنده

The effect of Cement Content on Concrete Performance in Corrosive Environments

1352

مديريت يكپارچه منطقه ساحلي؛ ضرورتي اجتناب ناپذير در افزايش توانمندي مناطق ساحلي كشور

Integrated Coastal Zone Management an Inevitable Necessity to Increase the potential of the seashores in Iran

1355

شبیه سازی سه بعدی عددی اندرکنش تماما غیرخطی امواج آبی با صفحه شناور متناهی

3D Numerical simulation of fully nonlinear water waves interaction with finite floating plate

1357

پايش آلاينده های ناشی ازتخليه پسابهای خروجی صنايع مستقر در منطقه عسلویه( مجتمع های گازی و پتروشيمی) در آب و رسوبات ساحلی و اثرات آنها روی موجودات پلانکتونی در منطقه عسلويه استان بوشهر

Pollutants monitoring in water and sediments caused by the industries (Gas refineries and petrochemical complex) effluents located in the coastal water of Assaluyeh region (Boushehr Province)

1359

بررسی آزمایشگاهی تاثير فاصله از بستر بر رفتار ارتعاشی خطوط لوله زیردریایی تحت اثر ارتعاشات ناشی از فرافکنش گردابه¬ها ناشی از جریان ماندگار روی بستر فرسایشی

Experimental study of the effect of gap ratio on the vibration behavior of submarine pipeline due to vortex induced vibrations of steady current over an erodible bed

1360

آنالیز پیچشی خمشی شمع ها باستفاده از روش نیومارک اصلاح شده

ANALYSIS OF FLEXURAL – TORSION INSTABILITY OF PILES BY MODIFIED NEWMARK METHOD

1364

مطالعه روند گرمایش زمین با بررسی تغییرات دمای سطحی در خلیج فارس و دریای عمان

Evaluating of Global warming by analysis of the sea surface temperature in the Persian Gulf and the Gulf of Oman

1365

آنالیز پایداری شمعهای بتنی با استفاده از روش نیومارک اصلاح شده

ANALYSIS OF SHORT – TERM STABILITY OF REINFORCEMENT CONCRETE PILES BY MODIFIED NEWMARK METHOD

1367

آنالیز کمانشی ساره های دریایی با استفاده از روش نیومارک اصلاح شده

Buckling Analysis Of Offshore Structures By Modified Newmark Method

1368

تاثیر شوری های مختلف بر رفتار جذب آب در چند سازه آردچوب – پلی پروپیلن بازیافتی

Effect of different salinities on water absorption in recycled wood flour– polypropylene composite

1375

پیش بینی عمق آبشستگی به وسیله امواج ایستاده در موجشکن های عمودی با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان

Forcasting the scour depth in vertical breakwaters by standing waves and using SVMs

1378

بررسی کلی و ارزیابی تاثیر محیطی استفاده از ژئوتیوب در ساخت دایک حفاظتی

An Overview And Environmental Impact Assessment Of Using Geotubes In Dike Construction

1388

 

Investigation of interaction between sea water and crude oil in open ended storage tanks using boundary element method

1390

بررسی روش های موجود در کاهش صدای تولید شده توسط کشتی با تمرکز بر اعمال تغییرات در پروانه

Noise Reduction Methods for Merchant Shipping with Concentration on Propeller Design

1394

میزان و سمیت جیوه در رسوبات خور موسی – خلیج فارس

Values and toxicity of Mercury (Hg) in Khure-Musa estuary (Persian Gulf)

1399

بررسی تشکیل رسوب آسفالتین در اثر کاهش فشار در خطوط لوله در زیر دریا

Asphaltene Precipitation due to Pressure Depletion in Undersea Pipelines

1400

اکوتوریسم و مدیریت یکپارچه مناطق ساحلی در جزایر با قابلیت گردشگری - مطالعه موردی: جزیره هرمز

Ecotourism and integrated management coastal zones in the islands with tourism potential, case stady: Hormoz Island

1405

بررسی آزمایشگاهی اندرکنش موج و دیوار دریایی با استقرار موجشکن مستغرق در جلوی دیوار

Experimental investigation of wave-seawall interaction with submerged breakwater in front of seawall

1410

شبیه سازی عددی شکست و روگذری موج بر روی سازه های ساحلی به روش هیدرودینامیک ذرات هموار

Numerical simulation of solitary wave breaking and overtopping on a coastal structure using SPH method

1414

مدل سازی و پیش بینی ارتفاع موج شاخص دریای خزر با نظریه آشوب

Investigation and Prediction of Caspian Sea Significant Wave Height Using Chaos Theory

1418

استفاده از طرح نمونه برداري نامتقارن در بررسی الگوی تغییرات مکانی فلزات سنگین در رسوبات دریای پروژه موج شکن های جنوب

Asymmetrical Sampling Design in Depicting Spatial Pattern of Heavy Metals in Sea Sediments of South Breakwaters Project

1424

تحلیل همزمان اطلاعات موج، جریان و جزرومد منطقه گناوه بر اساس اطلاعات اندازه‏گیری پروژه پایش و شبیه سازی بخشي از سواحل استان بوشهر

Simultaneous Analysis of Tide, Current and Wave of Genaveh Region based on the Field Measurement data of Monitoring and Modeling Study on Some Coastal Parts of BUSHEHR Province Project

1427

 

ISPH Numerical Modeling of Nonlinear Wave Run-up on Steep Slopes

1429

ارایه یک مدل معماری سیستم های حمل و نقل هوشمند دریایی

Provide a Maritime Intelligent Transportation System Architecture Model

1437

مدلسازی اندرکنش امواج تنها با پایه سکوی ثابت دریایی با استفاده روش هیدرودینامیک ذرات هموار

Simulation of Solitary Wave and Fixed Platform Pier Interaction using Smoothed Particle Hydrodynamics

1438

 

Wavelet neural network and wavenet performance evaluation in hydrodynamic force prediction due to waves on vertical cylinders

1439

آنالیز دانه بندی مصالح سنگی موج شکن های توده سنگی با استفاده از تحلیل تصاویر دیجیتال

Size Distribution Analysis of Rock Materials of Rubble Mound Breakwaters Using Digital Image Processing

1443

بررسی آزمایشگاهی اندرکنش امواج آبی سطحی و ورق های شناور روی آب

Experimental Investigation Of Interaction Between Surface Shallow Water waves and Floating plates

1449

بررسی اندرکنش خاک و دیوار انعطاف پذیر ساحلی تحت بارگذاری زلزله

Investigation of Soil and Flexible Sea Wall due to Earthquake

1451

مدلسازی دوفازی پدیده شکست موج و بررسی اثر مدل توربولانسی در آن

Two-Phase Modeling of Breaking Wave and Study of Turbulenece Model effect on it

1468

مقایسه میان مقاومت چسبندگی میلگردهای آجدار فولادی و GFRP در جهت بکارگیری مصالح نوین در ساخت سازه های ساحلی

A comparison between the bond strength of ribbed steel bars and GFRP bars in the application of new materials in the construction of coastal structures

1470

 

Study of Design Water Level Elevations in hotspots of Hormozgan Coastline

1479

تجربیاتي در طراحی و اجرای اسکله های شمع و عرشه با قطعات پیش‌ساخته

Experiences in design and construction of open-type wharves with precast concrete elements

1480

کاربرد روش دلفی (Delphi) در انتخاب معیارهای مکان یابی زیست محیطی اسکله نفتی-(مطالعه موردی: بندر بوشهر)

The Application of Delphi Method in Criteria Selection of an Environmental Site survey for Oil Port

1481

مطالعه اقلیم موج خلیج بوشهر، خلیج فارس

WAVE CLIMATE STUDY IN BUSHEHR BAY, THE PERSIAN GULF

1482

سیال شدن بسترهای رسوبی چسبنده ناشی از عبور امواج آب

WAVE-INDUCED FLUIDIZATION OF COHESIVE SEDIMENT BEDS

1494

بررسی مدل ایرانی PMO Dynamic در خلیج بوشهر، خلیج فارس

AN INVESTIGATION ON PMO DYNAMIC MODEL IN BUSHEHR BAY, PERSIAN GULF, IRAN

1501

بررسي ساختار بازار فعالیتهای سرمايه‌گذاري پایانه های کانتینری و نفتی با استفاده از شاخص هرفندال

Review of Market Structure for Investment Activities in Container and Oil Terminals, By Using Herfindahl index (Case Study Rajaee Port Complex)

1502

 

Case Histories of Flexible for Coastal Revetments

1507

تشخیص ترک¬های خستگی در اعضا و اتصالات سازه¬ی سکوی دریایی پایه ثابت با استفاده از امواج سطحی فراصوت(Lamb wave)

Fatigue crack detection in member and connection of jacket offshore structure by use of guided wave (lamb wave)

1516

هيدروكربن هاي آروماتيك حلقوي (PAHs) در رسوبات سطحی ناحیه جزرومدي منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس شمالی

Polycyclic Aromatic Hydrocarbon (PAHs) in Intertidal Surface Sediments of Northern Pars Special Economic Energy Zone

1520

شبیه سازی عددی سه بعدی جریانات تبادلی در تنگه هرمز

Three dimensional numerical simulation of the exchange flows at the Strait of Hormuz

1527

 

Integrated Numerical Modeling of Oil Spills, Sedimentation and Transport of Oil in Sediment Laden Marine Waters

1529

 

2DV Nonlinear k-e Turbulence Modeling of Stratified Flows

1531

 

Numerical modeling of wave- floating body interaction using fictitious domain method

1532

 

Numerical Investigation of Effective Harbor Geometry Parameters on Sedimentation inside Square Harbors

1540

تحلیل و طراحی لوله های هادی در یک سکوی ثابت دریایی تحت اثر بارهای محیطی حد نهایی و خستگی با استفاده از مدل مقاطع مربعی

Analysis and Design of the Conductor guides in a Fixed Offshore Platform under Extreme Environmental Loads and Fatigue Using Square Section

1542

 

Design Optimization of the Protection Rubble Mound Seawall of Shahid Beheshti Port by Physical Modeling Tests Results

1543

"تجربیاتی در انتخاب سیستمهای مقاوم در برابر نیروهای جانبی اسکله های شمع و عرشه

Some new experiences in determining the best structural system against Lateral Forces in Pile and Deck berths

1546

 

Modeling and Numerical Investigation of Steel Tubes Retrofitted with FRP Laminates

1548

 

A Hydrographic Approach to Safety of Navigation

1550

حل ضرايب طيف انرژي انعکاس يافته و ضريب انعکاس امواج نامنظم دريا از موج شکن هاي متخلخل

Solution of Reflection Coefficient and Energy Spectrum Coefficients of Irregular Reflected Waves from Perforated Caisson Breakwaters

1551

تخمين بارهاي وارده و لنگر واژگوني ناشي از امواج دريا بر موج شکن هاي حفره دار جزئي

Estimation of Wave Loads and Overturning Momentum on Partially Perforated Caisson Breakwaters

1553

نقش PMBOK در بهبود مدیریت پروژه احداث موج‌شکن‌های سواحل خلیج فارس، موج شکن ریگو

The role of PMBOK in project management’s improvement of Persian Gulf foreshores breakwater construction projects

1562

بررسی اثر کنترلر نیمه فعال MR در کاهش پاسخ لرزه ای جکت سیری تحت زلزله کوبه

The Effect of MR Semi-Active Controller in Dynamic Response Reduction of Sirri Jacket under Kobe Earthquake

1567

تحلیل پروفیل جریان آب در منطقه بندر پهل بر اساس اطلاعات اندازه‏گیری 25 ساعته پروژه پایش و شبیه سازی سواحل استان هرمزگان

Analysis of Sea Current Profile in Pohl Port Region Based on 25-Hours Measurements in Monitoring and Modeling of Hormozgan Province Project

1568

 

Modeling Nonlinear Water Waves in a Numerical Wave Tank Using Localized RBF-DQ Method

1570

بررسي ميزان هيدروکربن¬هاي آروماتيک حلقوي (PAHs) در رسوبات تنگه هرمز- خليج فارس

The study of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons (PAHs) contamination in sediments of Hormoz straight - Persian Gulf

1572

مدل سازی عددی آبشستگی پیرامون گروه سه تایی از شمع های استوانه ای تحت اثر جریان های دریایی

Numerical Modeling Of Scouring Around The Trio Of Cylindrical Piles Under The Sea Currents

1574

 

Sediment with biofilm: an experimental study on erosion and deposition

1577

طبقه بندی مورفولوژیکی سواحل استان خوزستان

Morphological Classification of Khuzestan Province Coasts

1579

نقش داده هاي هيدروگرافي در كنوانسيون حقوق درياها

The Role of Hydrographic Data in Convention on the Law of the Sea

1580

ارزیابی تغییرات بلند مدت ژئومورفولوژیکی در منطقه ساحلی تنکابن

Evaluation Of Long-term Geomorphological Changes In Tonekabon Coast

1581

ظرفیت باربری پی های سطحی واقع بر شیروانی های ماسه ای غيراشباع حاشیه سواحل

Bearing Capacity of Shallow Footings on Unsaturated Sandy Trenches on the Coasts

1586

همبستگي داده هاي بويه موج نگار ساخت داخل و بويه موج نگار ساخت نروژ با استفاده از مقايسات تحليلي

Correlating Iranian Buoy and Oceanor Buoy With Analytical Comparison

1589

مشکلات پهلوگیری شناورهای از نوع بارج و ارائه راهکار برای اصلاح سیستم ضربه گیر آنها

Berthing Problems of Barge-type Vessels and proposing some Solution for the Fendering System

1591

شبيه سازي رياضي الگوي جريان هاي جزر و مدي و پخش و انتشار آلودگي نفتي در خليج بوشهر

Mathematical modeling the tidal currents pattern and oil spill distribution in the Gulf of Bushehr

1592

ارائه الگوی بهینه طراحی دیوار حائل مسلح شده با ژئوسنتتیک تحت اثر بار زلزله

Providing an optimized pattern to design reinforced retaining wall with geosynthetic under seismic load

1594

پیشنهاد طرح بهینه در دیوار حائل مسلح شده با ژئوگریدبا در نظر گرفتن نتایج تحلیلی استاتیکی و دینامیکی

Suggestion of optimized design in retaining wall reinforced with geo grid by considering static and dynamic analytic results

1597

روش محاسبه سریع سری زمانی درازمدت موج نزدیک ساحل و تلاطم حوضچه بندر. آزمون کارایی: مطالعات جفره، رمین و بریس

A Fast Algorithm for Calculating Long term Near-shore wave and Harbor Perturbation Time Series

1600

مطالعه آزمایشگاهی تأثیر تراکم نسبی بر شدت روانگرایی خاک بستر موج شکن های مرکب

Experimental Study on the Effect of Relative Density on Liquefaction Severity of Composite Breakwater Bed

1604

توزیع مصالح لایروبی پس از تخلیه در آبهای باز

Distribution of dredged material after disposal in open waters

1606

شناخت فرايندهای كرانه¬ای سواحل استان هرمزگان به منظور تصمیم گیری های مهندسی سواحل

Cognition of Shoreline Processes in The Coast of Hormozgan To Make Better Decision in Coastal Engineering

1607

تاثیر تیمار روغن گرمایی بر ویژگی¬های مکانیکی چوب¬های راش و نراد

Effect of oil heat treatment to improve mechanically properties in Beech and Fir species

1608

بررسی امکانات و توانایی مقابله با آلودگی نفتی و مواد خطرناک و سمی در بندر چابهار (با ارائه پیشنهاد در جهت بهبود آنها)

Facility and ability assessment of Chabahar seaport against pollution from dangerous and toxic substances (with recommendations for their improvement)

1611

مطالعه تجربی تاثیر موجشکنازجنس لوله های بافته شده بر میدان امواج تابشی منظم و نامنظم

Empirical Study: The Effect of Woven Tube-made Breakwater on the Field of Regular and Irregular Radiation Waves

1619

بررسی مقايسه ای رفتار برشی ماسه کربناته و سیلیکاته با استفاده از آزمایش سه محوری

Triaxial shear behavior of carbonate and silica sands

1621

شناسایی، بررسی و تهیه بانک اطلاعات جغرافیایی معادن سنگ حاشیه سواحل جنوبی ایران جهت احداث موج‌شکن

Investigation of Rock Quarries for Breakwater Construction in Southern Coasts of Iran and Preparing GIS Data Bank

1624

مدلسازی عددی پخش لکه نفتی در نواحی کم عمق نزدیک ساحل