حامیان معنوی

انجمن بین المللی زیرساختهای 
حمل و نقل دريايي

 

انجمن بين المللي بنادر و لنگرگاهها

 

سازمان هواشناسي جهاني

 

سازمان هیدروگرافی جهانی

كميته هماهنگي هواشناسي، 
آب شناسي و مراقبت 
زيست محيطي درياي خزر

انجمن بين المللي چراغهاي دريايي

 

 

 

 

زمان ساخت 5/9/1396 زمان ویرایش 24/10/1396 10:4:7