لازم به ذکر است با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده و محدودیت زمانی موجود تا برگزاری همایش ICOPMAS 2018، مهلت تعیین شده به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید.

ضمنا آن دسته از شرکت کنندگان که تاکنون نسبت به چاپ و ارسال مقالات پوستری به دبیرخانه همایش اقدام نموده اند یک هفته بعد از برگزاری همایش با دبیرخانه ارتباط تا تسهیلات فوق تا سطح مصوب کمیته اجرایی در اختیار ایشان نیز قرار گیرد.