بدینوسیله از مولفین محترم مقالات پذیرفته شده بصورت پوستر، درخواست می گردد حداکثر تا تاریخ 25 آبان ماه نسبت به چاپ و ارسال پوستر خود در فرمت تعیین شده به دبیرخانه دائمی همایشICOPMAS  اقدام نمایند.

لازم به ذکر است با توجه به برنامه ریزی به عمل آمده و محدودیت زمانی موجود تا برگزاری همایش ICOPMAS 2018، مهلت تعیین شده به هیچ وجه تمدید نخواهد گردید.