کارگاه آموزشی

فرآیند درخواست برگزاری کارگاه آموزشی (Workshop) در سیزدهمين همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی، مطابق فرم مربوطه به شرح ذیل می باشد:

1-   فرم تکمیل شده مورد تائید کمیته علمی همایش قرار گیرد.

2-   مدت زمان ارائه، حداکثر یک و نیم ساعت می باشد.

* لازم است فرم مذکور به پست الکنرونیکی همایش به آدرس icopmas@yahoo.com ارسال نمایید.

* هر جلسه کارگاه آموزشی یک و نیم ساعت و هزینه مربوطه 50 میلیون ریال می باشد.

 

 

زمان ساخت 26/2/1397 زمان ویرایش 6/6/1397 13:53:32
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران