ثبت نام در همایش

 

  قبل از 20 مهر
(مبلغ به ريال)
بعد از 20 مهر
(مبلغ به ريال)

مولفين مقالات پذيرفته شده (نفر اول)

700/000

700/000

اساتيد

2/000/000

3/000/000

دانشجويان

1/000/000

1/500/000
ساير شركت كنندگان 3/000/000 4/000/000

 

چنانچه عضو وب سايت همايش مي باشيد، پس از كليك بر روي “ورود به سيستم“ نسبت به تكميل فرم ثبت نام در كارتابل خود اقدام نماييد. در غير اينصورت در ابتدا “فرم عضويت در وب سايت” همايش و سپس “فرم ثبت نام در همايش“ را در كارتابل خود تكميل نماييد.

توجه:

هزينه ثبت نام شامل موارد ذيل مي باشد:
1- شركت در همايش و فایل الکترونیکی مقالات
2- شركت در كارگاههاي آموزشي
3- پذيرايي (زمان استراحت و ناهار)

ملاحظات
لطفاً هزينه ثبت نام را به شماره کارت 0711-2535-3810-5029 یا شماره حساب 0104582277000 بانك دی شعبه میدان انقلاب كد شعبه 0117 بنام آقايان سید مجید توکلانی و هادی سبحانی نیا (ارومیان) و يا شماره شباي 830660000000104582277000 IR واريز نماييد.

 
زمان ساخت 3/10/1396 زمان ویرایش 1/7/1397 15:6:7
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران