فرم عضویت
عضویت کمیته علمی 2018

 
 
 
 
  
 
 
 
با توجه به تخصص جنابعالی لطفاً زیر موضوعات زمینه داوری خود را انتخاب نمائید:
1- هيدروديناميك و رسوب
2- مديريت سواحل و بنادر
3- مهندسی بندر و سازه های ساحلی
4- مهندسي فراساحلي و خطوط لوله
5- محيط زيست دريايي و ايمني
زمان ساخت 14/9/1396 زمان ویرایش 26/1/1397 12:30:25
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران