موضوعات

1- هيدروديناميك و رسوب
- امواج و جریانات دریایی
- طوفانهاي حاره اي و سونامي
- انتقال رسوب، فرسایش و زمين ريخت شناسي
- اندازه گیری و تحلیل پارامترهای دریایی
- انرژی های تجدیدپذیر دریایی

2- مديريت سواحل و بنادر
- مديريت يكپارچه مناطق ساحلي (ICZM)
- مدیریت بحران مخاطرات دریایی
- GIS و سنجش از دور
- مدیریت و فن آوری در بنادر

- گردشگری ساحلی و دریایی

3- مهندسي بندر و سازه هاي ساحلي
- برنامه ريزي و طراحي بنادر
- طراحی و اجراي سازه های ساحلی
- بازرسی، تعمير و نگهداري سازه های ساحلی
- تجهیزات و مصالح نوین ساخت سازه های ساحلی
- هیدروگرافی و لایروبی

4- مهندسی فراساحلی و خطوط لوله
- طراحی و ساخت سازه های فرا ساحلی
- بازرسي، تعمير و نگهداري سازه های فرا ساحلی
- طراحی و اجرای خطوط لوله دریایی
- ژئوتکنیک دریایی

5- محيط زيست دريايي و ايمني
- مدیریت ایمنی بنادر و دریانوردی
- كنوانسيونها، قوانين و مقررات بين المللي
- آلودگي و اثرات زیست محیطی سازه ها و حمل و نقل دريايي
- زیستگاههای ساحلی و دریایی

زمان ساخت 25/9/1396 زمان ویرایش 26/1/1397 14:8:7
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران