برگزار كنندگان همايش

سازمان بنادر و دريانوردي (PMO) بر اساس مصوبه شماره 45662/ت 54201 ه مورخ 96/4/20 رياست محترم جمهوري،  سیزدهمين همايش بين المللي سواحل، بنادر و سازه هاي دريايي (ICOPMAS 2018) را با حمايت سازمانهاي بين المللي، ارگانها، دانشگاهها، پيمانكاران و مهندسي مشاور برگزار مي نمايد. شايان ذكر است با توجه به توافقنامه فيمابين دبيرخانه دائمي همايش مزبور و انجمن مهندسي سواحل و سازه هاي دريايي (ICOMSEA) ، انجام برخي از امور برعهده اين انجمن خواهد بود.

 

 

زمان ساخت 10/11/1396 زمان ویرایش 10/11/1396 11:29:14
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران