کمیته علمی

كميته علمي داخلي
(بترتيب حروف الفبا)

دبير علمي سیزدهمين همايش ICOPMAS
محسن سلطانپور

رديف تصوير نام و نام خانوادگي محل كار

رزومه/ وب سایت شخصی

1 حميدرضا آبايي سازمان بنادر و دريانوردي  -
2 علی اکبر آقاکوچک دانشگاه تربيت مدرس -
3 علي اصغر آل شيخ دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي Personal Web-Site
4 رضا احمديان دانشگاه آزاد اسلامي

5 سيد علي استيري بازنشسته سازمان بنادر و دريانوردي -
6 امير فرشاد اعتماد شهيدي دانشگاه علم و صنعت -
7  محمدرضا اعلم دانشگاه کالیفرنیا – آمريكا  -
8 محمدرضا الهيار سازمان بنادر و دريانوردي

9 سيد پيمان بديعي دانشگاه تهران -
10 بابك بني جمالي مهندسين مشاور

11 محمدرضا بهاري دانشگاه تهران -
12 سعيد پيراسته موسسه  Waterlo – كانادا

13 مجيد جندقي علائي مهندسين مشاور -
14 وحید چگینی انجمن علوم و فنون دریایی ایران -
15 ناصر حاجي زاده ذاكر دانشگاه تهران

16 كوروش حجازي دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي -
17 حبيب حكيم زاده دانشگاه صنعتي سهند تبريز

18 محمدرضا خدمتي دانشگاه صنعتي اميركبير

Personal Web-Site

19 همايون خوشروان مركز تحقيقات آب خزر

20 عباس خير دانشگاه كيوتو – ژاپن
21 افشین دانه کار دانشگاه تهران Personal Web-Site
22 محمد دقيق مهندسين مشاور

23 محمد ديباج نيا شركت baird – كانادا -
24 همايون ذاكر مهندسي مشاور  
25 ايرج رحماني مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي

26 حميد رحيمي پور مهندسين مشاور

27 عبدالكريم رزازان بازنشسته سازمان بنادر و دريانوردي -
28 علي اكبر رمضانيان پور دانشگاه صنعتي اميركبير

29 محسن سلطانپور دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي

Personal Web-Site

30 سياوش شايان دانشگاه تربيت مدرس

Personal Web-Site

31 مهدي شفيعي فر دانشگاه تربيت مدرس

32 سیده معصومه صداقی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی
33 عباسعلي علي اكبري بيدختي موسسه ژئوفيزيك -
34 سرمد قادر دانشگاه تهران

Personal Web-Site

35 كبيرصادقي دانشگاه Near East – قبرس
36 بهروز عسگریان دانشگاه صنعتي خواجه نصير الدين طوسي -
37 مجتبی عظام دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران -
38 عليرضا كبريايي شركت مهندسين مشاور -
39 محمدجواد كتابداري دانشگاه صنعتي اميركبير Personal Web-Site
40 عبدالرضا كرباسي    
41 رضا كماليان  دانشگاه قم

42 علي اصغر گلشني  دانشگاه آزاد اسلامي

Personal Web-Site

43 راضیه لک سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی

44 مجید مخدوم دانشگاه تهران -
45 احمدرضا مصطفي قره باغي دانشگاه صنعتي سهند تبريز

46 سعيد مظاهري موسسه ملي اقيانوس شناسي و علوم جوي
47 عباس يگانه بختياري دانشگاه علم و صنعت ايران

 

كميته علمي خارجي
(بترتيب حروف الفبا)

No. Picture Name Affiliation C.V./ Personal Web-Site
1

Issa Alharthy Soltan Qaboos University - Oman -
2 Mahad Baawain Soltan Qaboos University - Oman -
3 Gerald Higelin Univerisity of Applied Science Furtwangen, Germany

4 Robert Kirby Ravensrodd Consultants Ltd - U.K -
5 Magnus Larson Lund University, Sweden
6 Han Ligteringen Delft University of Technology and UNESCO IHE – The Netherland
7 David Nemazie University of Maryland Center for Environmental Science, USA
8 Nistor Ioan University of Otawa, Canada Personal Web-Site
9 Charitha Bandula Pattiaratchi The University of Western Australia, Australia
10 MD. Ataur Rahman Bangladesh University of Engineering and Technology (BUET), Bangladesh
11 Michael J. Risk McMaster University, Canada

12 Dano Roelvink UNESCO_IHE, The Netherlands
13 Irene Rosberg Copenhagen - Denmark -
14 Ahmad Sana Soltan Qaboos University - Oman Personal Web-Site
15 Jun Sasaki
The University of Tokyo, Japan
16 Tomoya Shibayama Waseda University, Japan

17 Marcel Stive TU Delft University - Netherland

Personal Web-Site

18 Neelamani Subramaniam Kuwait Institute for Scientific Research, KUWAIT
19 Danling Tang South China Sea Institute of Oceanology, Guangzhou - China -
20 Giuseppe Roberto Tomasicchio University of Salento, Italy
21 Klaas van Breugel Delft University, The Netherlands

22 Jenste Van Der Meer Delft University of Technology and UNESCO IHE - Netherland -
23 Tiedo Vellinga TU Delft University - Netherlands -
24 Han Winterwerp TU Delft University - Netherland -
زمان ساخت 3/10/1396 زمان ویرایش 30/7/1397 13:39:52
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران