حامیان معنوی

انجمن بین المللی زیرساختهای 
حمل و نقل دريايي

 

انجمن بين المللي بنادر و لنگرگاهها

 

سازمان هواشناسي جهاني

 

سازمان هیدروگرافی جهانی

كميته هماهنگي هواشناسي، 
آب شناسي و مراقبت 
زيست محيطي درياي خزر

انجمن بين المللي چراغهاي دريايي

 

 

 

 

 

 

 
زمان ساخت 5/9/1396 زمان ویرایش 26/1/1397 12:20:51
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران