دستورالعملها
دستور العمل طراحي سازه هاي ساحلي

 

واژه نامه

بخش اول: ملاحظات كلي

 

بخش دوم: شرايط طراحي

 

بخش سوم: مصالح

 

بخش چهارم: قطعات بتنی پیش ساخته

 

بخش پنجم: پی ها

 

بخش ششم: کانال های ناوبری و حوضچه ها

 

بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندر

 

بخش هشتم: تاسیسات پهلوگیری (مهار)

 

بخش نهم: سایر تجهیزات بندری

 

بخش دهم: اسکله های ویژه

 

بخش یازدهم: اسکله های تفریحی

مستندات تدوين

 
 
 
 
سازمان بنادر و دريانوردی
سازمان بنادر و دريانوردی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
مديريت يکپارچه مناطق ساحلی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایش و مطالعات شبیه سازی
پایگاه اطلاعات دریایی ایران
پایگاه اطلاعات دریایی ایران